Uncategorized

कुणाच्या ह्या वेणा!

कसल्या या खुणा
कोण येऊन गेलं इथे
कुणाच्या ह्या वेणा
रुतल्यात जिथे तिथे

गेली असतील इथून
काही आतुर पावले
थोडे घुंगरू पैंजणातून
अलवार ओघळले

वाळलेल्या पानावर
हे खळ्ळकन पाणी
आत आत कुठेतरी
दुखली असेल राणी

झाडे काळवंडलेली
हवाही काळीशार
थिजलेला गारवा
रुततोय आरपार

कुणी मंतरून ठेवले
की शाप हा भोवला
उभ्या राजस संध्येचा
सूर असाच गोठला

नीरजा

http://aatalyaasahitmaanoos.blogspot.com/2009/07/blog-post_24.html

Facebook Comments

2 thoughts on “कुणाच्या ह्या वेणा!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *