मुख्यपान

अनुक्रमणिका

अंकाच्या पीडीएफवर काम सुरू आहे. ती तयार झाल्यावर इथेच उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्रतीक्षेसाठी आभार.

कृपया नोंद घ्या:
१.येथील सर्व लेखन मूळ लेखकांच्या संमतीने येथे प्रकाशित करण्यात येत आहे. सर्व लेखांचे प्रताधिकार मूळ लेखकांकडेच आहेत. लेखकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सदर लेखांचे अंशतः किंवा पूर्णतः इतरत्र कुठेही प्रकाशन करता येणार नाही.
२.  अंक प्रकाशित झाल्यावर यथावकाश पीडीएफ फाईल ह्या संकेतस्थळावर (www.reshakshare.com) विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.
३. सदर अंकांचे विनामूल्य वितरण आपल्याला ह्या सूचनांसहितच करता येईल, तसेच स्वत:च्या वापरासाठी मुद्रण करता येईल.
४. ह्या अंकांतील संपादकीय लेखन वगळता इतर सर्व लेखनात व्यक्त केली गेलेली मते ही त्या-त्या लेखकाची असून संपादक मंडळातील सदस्य त्यांच्याशी सहमत असतीलच असे नाही.
Facebook Comments